CS13002 Programming and Data Structures

Spring semester

Year : 2006

Time table

TheoryLab
SectionTimingInstructorTAs
1,2,3
(V1)
Monday 10:30-11:25
Tuesday 08:30-09:25
Thursday 11:30-12:25
Pabitra Mitra
Sushanta Karmakar
A V V Siva Kumar
4,5
(V2)
Monday 10:30-11:25
Tuesday 08:30-09:25
Thursday 11:30-12:25
Abhijit Das
Arijit Sur
Akepati Sravan
6,7,8
(F116)
Monday 08:30-09:25
Tuesday 11:30-12:25
Thursday 08:30-09:25
Sujoy Ghosh
Prasenjit Basu
Mithun T M
9,10
(F142)
Monday 08:30-09:25
Tuesday 11:30-12:25
Thursday 08:30-09:25
Abhijit Das
Partha Mukherjee
Virender Dagar
SectionTiming & URLInstructor(s)TAs
1/A Monday 09:30-12:25 AKM, SG Ashok Kumar Das
Anindya Chakraborty
Samit Bhattacharya
Pratik Kumar
Atul Bhartia
2/B Thursday 13:30-16:25
Lab page
ARB, PM Themrichon Thithung
Sunandan Chakraborty
Debojyoti Bhattacharjee
Jayanta Mandal
Hirak Roy
3/C Monday 13:30-16:25
Lab page
PDG Suchismita Roy
Roshni Chatterjee
Suman Deb
Sima Das
Rahul Chauhan
Nishant Sharma
4/D Tuesday 09:30-12:25
Lab page
SS Rupsa Chakraborty
Sayantan Das
Suman Kundu
Pratyush Banerjee
Bishal Prasad
Kamal Kumar Sultania
5/E Tuesday 13:30-16:25
Lab page
AD, PSD Soumyajit Dey
Avishek Saha
Vivekanda Bhat
Abhijit Kumar
Deepak Jaiswal
6/F Friday 09:30-12:25
Lab page
RM, SPP Soham Sundar Chakraborty
Md Manjur Alam
Abhishek Somani
Mohammad Moiyadi
Sanku Das
7/G Wednesday 09:30-12:25
Lab page
GB Santosh Ghosh
Rajdeep Mukhopadhyay
Subrata Nandi
Ankur Jain
Vamsee Krishna A
S Anumod
8/H Friday 13:30-16:25 DKN, JM A Vadivel
Amiyo Kumar Maji
Malay Kumar Bag
Sandeep Sahoo
9/I Thursday 09:30-12:25 DRC Debdeep Mukhopadhyay
Shibaji Banerjee
Barun Bikas Paul
Anshuman Mishra
Varun Kumta
V Mohindra
10/J Wednesday 13:30-16:25
Lab page
CRM, PSD Chandan Karfa
Sandipan Dandapat
P K Singh
Shadab Ahmed
Mohit Kumar Goyal

Course home